Polityka prywatności
- RODO

Polityka prywatności – RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Justyna Gołaszewska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, że:

Administratorem państwa danych osobowych jest Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Justyna Gołaszewska, NIP: 521 200 52 52, REGON: 384057790.

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@justynagolaszewska.pl.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z pomocą psychoterapeutyczną (konsultacja psychoterapeutyczna, psychoterapia indywidualna, wsparcie w kryzysie, psychoterapia grupowa, warsztaty psychoterapeutyczno –  rozwojowe) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i ewentualnie (w razie potrzeby wystawienia faktury) adres zamieszkania, NIP/ PESEL; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu pacjenta (artykuł 9 RODO ust. 2c).

Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości świadczenia państwu pomocy psychoterapeutycznej.

Dane są przetwarzane przede wszystkim celem kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań.

W celu umożliwienia prawidłowej realizacji usług państwa dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

1. Biuro prawno – podatkowe – w razie konieczności wystawienia faktury,
2. Bank – w razie opłat w formie przelewów bankowych,
3. Dostawca usług hostingowych – w razie kontaktu poprzez e-mail lub formularz kontaktowy,
4. Portal społecznościowy Facebook – w razie kontaktu poprzez fanpage i Messenger,
5. Inne komunikatory – w razie kontaktu za ich pomocą (np. Skype w przypadku sesji online),
6. Superwizor – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu psychoterapeutycznego. Informacje dotyczące pacjenta przekazywane są superwizorowi w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Państwa dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową obowiązującą psychoterapeutę. Wyjątkiem jest zwolnienia z obowiązku zachowania poufności przez prokuratora lub sąd lub jeśli życie pacjenta lub innych osób będzie zagrożone. Udostępnienie danych w takich przypadkach następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane będą przechowywane zgodnie z zasadą „ograniczenia przechowywania”, czyli przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane lub do momentu złożenia przez państwa żądania ich usunięcia oraz rezygnacji z usług świadczonych przez Ośrodek. W szczególnych sytuacjach dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia świadczenia usług.

Przysługują państwu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

– prawo do żądania dostępu do treści swoich danych,

– prawo do żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (wycofania zgody na ich przetwarzanie),

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (chyba, że zostanie wykazane, iż podstawy przetwarzania państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Ośrodka),

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych psychoterapeuty. Są one chronione tajemnicą zawodową i służą jedynie do rzetelnej realizacji świadczonej pomocy.

Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafce. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem lub na szyfrowanym dysku zewnętrznym.