REGULAMIN

REGULAMIN OŚRODKA

W przypadku rozpoczęcia psychoterapii w Ośrodku obowiązuje niniejszy regulamin:

1. Ośrodek jest miejscem przyjaznym wszystkim osobom potrzebującym wsparcia. Jest wolny od wszelkiej dyskryminacji i uprzedzeń. Pracuje z poszanowaniem każdego człowieka.

2. Sesja/ konsultacja psychoterapeutyczna trwa 50 minut. Sesje/ konsultacje są odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Ośrodka

3.
Spotkania odbywają się w bezpośrednio w gabinecie lub online poprzez komunikator Skype.

4. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, chyba, że psychoterapeuta wspólnie z pacjentem uzgodnią, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań. W celu skuteczności procesu psychoterapeutycznego rekomenduje się regularność spotkań.

5. Przerwa w spotkaniach powyżej 2 tygodni powoduje utracenie gwarancji zachowania ustalonego
terminu spotkań, chyba, że pacjent zapłaci z góry za 3 sesje, które będą się miały odbyć po planowanej przerwie.
Przerwa 2-tygodniowa w spotkaniach bez poinformowania o przyczynach nieobecności traktowana jest jako rezygnacja z psychoterapii i wiąże się z utraceniem terminu.

6.
Spóźnienie wynikające ze strony pacjenta skraca czas sesji. Spotkanie nie będzie przedłużone i płatne jest 100%.
Spóźnienie wynikające ze strony psychoterapeuty zobowiązuje go do przedłużenia spotkania o czas spóźnienia, a jeśli jest to niemożliwe, zagwarantowania, że kolejne spotkanie będzie dłuższe, w zależności od dyspozycyjności pacjenta.

7.
W przypadku chęci korzystania z sesji/ konsultacji online pacjent powinien zadbać o posiadanie prywatnego konta w komunikatorze Skype oraz miejsce zapewniające swobodę, komfort rozmowy i możliwość zachowania poufności dla poruszanych treści, bez obecności osób trzecich.

8.
Opłaty należy uiszczać przelewem najpóźniej 24 godziny przed terminem spotkania, dokonując wpłaty na podany na stronie numer konta bankowego lub gotówką w dniu spotkania. Nie ma możliwości zapłacenia kartą. W przypadku płatności przelewem wpłata powinna być zaksięgowana na koncie najpóźniej w dniu umówionego spotkania.

9. Zaleganie z płatnościami za spotkania powoduje zawieszenie procesu psychoterapii do czasu uregulowania zadłużenia oraz utracenie gwarancji zachowania ustalonego terminu spotkań.

10.
W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną sesję/ konsultację, pacjent jest zobowiązany do telefonicznego lub SMS-owego poinformowania Ośrodka o nieobecności najpóźniej na 48 godzin przed zaplanowanym terminem spotkania.
W przypadku niepoinformowania Ośrodka o nieobecności lub poinformowanie bez zachowania 48 godzin, pacjent pokrywa 100% opłaty za umówione spotkanie, niezależnie od zaistniałych powodów nieobecności.

11. W przypadku konieczności odwołania spotkania przez psychoterapeutę wpłacona wcześniej  kwota za sesję/ konsultację zostanie wliczona na poczet kolejnego spotkania i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym, najbliższym terminie w danym tygodniu. 
W przypadku braku informacji ze strony psychoterapeuty o konieczności odwołania spotkania, kolejną sesję pacjent odbywa bezpłatnie.

12. W przypadku zamiaru zrezygnowania przez pacjenta z kontynuowania psychoterapii lub jej zawieszenia na pewien okres czasu bez wcześniejszego ustalenia z psychoterapeutą, rekomenduje się spotkanie podsumowujące.

13.
Relacja pacjent – psychoterapeuta jest relacją wyłącznie terapeutyczną. Wykluczone są wszelkie kontakty nie związane z procesem psychoterapeutycznym, zarówno w trakcie jego trwania jak i po zakończeniu.

14
. Dwie bliskie sobie osoby nie mogą korzystać z pomocy tego samego psychoterapeuty (zasada ta nie dotyczy terapii par i terapii rodzin).

15.
Psychoterapeuta pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

16.
Zgodnie z etyką zawodu i w trosce o dobro pacjenta psychoterapeuta poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

17.
Psychoterapeuta może nagrywać sesje do celów szkoleniowych jedynie za pisemną zgodą pacjenta.
Nagrywanie sesji przez pacjenta jest zabronione.

18. Tematy ujawnianie przez pacjenta podczas sesji/ konsultacji oraz sam fakt korzystania pacjenta z
pomocy psychoterapeutycznej są objęte tajemnicą zawodową.
Psychoterapeuta może omawiać treści poruszane podczas spotkania z pacjentem jedynie podczas superwizji swojej pracy, w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta. Wyjątkiem zwalniającym psychoterapeutę z tajemnicy zawodowej jest sytuacja zagrożenia życia
lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich oraz sytuacje określone przepisami prawa.
Jeśli pomoc psychoterapeutyczna wymaga współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), psychoterapeuta udostępnia specjaliście wyłącznie niezbędne informacje, za wiedzą i zgodą pacjenta.

19. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z pomocy psychoterapeutycznej jedynie po konsultacji z opiekunem prawnym i za jego pisemną zgodą. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z pomocy psychoterapeutycznej jedynie po konsultacji z rodzicami (lub innymi opiekunami prawnymi) i za ich pisemną zgodą.

20. Psychoterapeuta ma prawo odmówić świadczenia pomocy na rzecz pacjenta w przypadku, gdy:

– pacjent zgłasza oczekiwania niemożliwe do zrealizowania lub jego oczekiwania poważnie
utrudniają prawidłowy przebieg procesu psychoterapeutycznego lub są szkodliwe/ zagrażają pacjentowi lub innym osobom
– pacjent pojawia się na spotkaniu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
– pacjent swoim zachowaniem utrudnia pracę Ośrodka lub przejawia formy agresji (w przypadku zachowań agresywnych, naruszających bezpieczeństwo psychoterapeuty, pacjenta lub innych osób konieczne jest wezwanie odpowiednich służb)
– psychoterapeuta stwierdza, że nie może w sposób profesjonalny prowadzić procesu
terapeutycznego ze względów osobistych lub zawodowych (w takim przypadku pacjent
zostaje skierowany do innego psychoterapeuty).

We wszystkich powyższych przypadkach pacjent ponosi pełną opłatę za umówione spotkanie.

21. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, psychoterapeuta ma prawo zatrzymać pacjenta w Ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535).

22. Przed rozpoczęciem psychoterapii każdy pacjent jest informowany o regulaminie Ośrodka i proszony o zapoznanie się z jego treścią. Rozpoczęcie spotkań psychoterapeutycznych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na jego terenie.

24. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie w zakładce RODO.

25. Właścicielem strony i administratorem danych jest Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Justyna Gołaszewska, NIP: 521 200 52 52, REGON: 384057790